Pravidlá vernostného programu

1. Úvod

I. Zľavový program "Vernostný Program Elnino.sk" (ďalej len "Program") je vernostný program ponúkajúci svojim členom poskytovanie špeciálnych výhod plynúcich z realizovaných nákupov v internetovom obchode na adrese www.parfemy-elnino.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť el nino parfum s.r.o., so sídlom Pražská 1816 , Nová Paka , 509 01 , IČO : 25292285 (ďalej len "Elnino.sk").

II. Program umožňuje svojim členom získavať stanoveným spôsobom a za stanovených podmienok zľavu z nákupu vyjadrenú v percentách (vid bod 3. I.).

2. Členstvo v Programe

I. Členstvo v Programe vzniká na základe vykonanej registrácie, prvého nákupu, odoberania informačného newslettera a pri splnení podmienok uvedených v týchto Pravidlách. Členstvo v Programe je úplne dobrovoľné a bezplatné. Na členstvo v programe nie je nárok v prípade, že klient využíva už iné zľavy (obvykle zľavové kupóny pre zamestnancov, z časopisov a podobne). Vernostný program nemôžu využívať veľkoobchodní odberatelia spoločnosti el nino parfum, s.r.o., alebo ďalší, ak tovar nie je určený priamo pre osobnú spotrebu (nákup pre inú spoločnosť, na IČO a pod.).

II. Členom Programu sa môže stať osoba, ktorá splnila všetky nasledujúce podmienky:

  • člen uskutoční aspoň jeden nákup v internetovom obchode Elnino.sk a ubehne 14 denná zákonná lehota umožňujúca vrátenie objednávky
  • člen je registrovaný v administračnom centre Elnino.sk
  • člen odoberá informačný newsletter Elnino.sk
  • člen vykonáva nákupný proces pod svojimi prihlasovacími údajmi
  • člen spĺňa prípadné ďalšie podmienky podľa týchto Pravidiel

III. Osoba spĺňajúca podmienky pre členstvo, ktorá si želá stať sa členom Programu a využívať výhody Programu, požiada o členstvo v Programe registráciou na www.parfemy-elnino.sk. Svojou registráciou potvrdzuje skutočnosť, že bola oboznámená s týmito Pravidlami, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. Člen zároveň dostane prístup do svojho konta.

IV. Pri splnení podmienok pre vznik členstva v Programe je založené konto člena.

V. Členstvo v Programe je automaticky ukončené, ak prestal spĺňať podmienky pre členstvo v Programe.

VI. Člen môže tiež požiadať o ukončenie členstva v Programe elektronickým oznámením na e-mail info@elnino.sk. Oznámenie musí obsahovať jeho registračný e-mail, meno, priezvisko a adresu. Ku dňu zániku členstva v Programe zanikajú voči el nino parfum s.r.o. všetky nároky a oprávnenia vyplývajúce z členstva v Programe.

VII. Členovia nie sú povinní využívať výhody vyplývajúce zo svojho členstva v Programe.

3. Získavanie benefitov

 "Zľavový program Elnino.sk" je súčasťou Programu, kde za stanovených podmienok môže člen čerpať zľavu vyjadrenú v percentách z realizovanej objednávky a patrí mu zľava vo výške:

  • 2 % od prvého nákupu automaticky pri registrácii a odbere infomailu
  • 3 % pri celkovom kumulovanom nákupe na Elnino.sk nad 240 € vrátane.

Pozn. : Vernostný program sa nevzťahuje na už zľavnené produkty označené štítkom "zľava".

Zľava z vernostného programu sa počíta pre každý produkt individuálne, nie z celkového objemu produktov.

Nevyhnutnou podmienkou kumulácie obratu je vykonávať nákupný proces pod svojimi prihlasovacími loginmi, ktoré boli členovi zaslané pri založení registrácie. Kumulácia obratov sa započítava od 31. 10. 2013. Ak sa zákazník zúčastnil Vernostného Programu Elnino.sk, započítavajú (prevádzajú) sa mu jeho objednávky uskutočnené od 24. 10. 2011 na stránkach www.parfemy-elnino.sk.

Nárok na získanie benefitu je počítaný zo "zaslúženého" obratu, teda zo zaplatených a vyzdvihnutých objednávok. Pripísanie benefitov prebehne v termíne cca 14 pracovných dní od realizovanej objednávky.

4. Čerpanie benefitov

I. Čerpanie benefitov vyplývajúce z časti "Zľavový program Elnino.sk", tj. percentami vyjadrená zľava z konečnej ceny produktu, sa deje automaticky po prihlásení do administrácie vernostného programu. Každý člen vidí u produktov ceny pôvodné (cena označená "Pôvodná") a ceny prepočítané viazané k výške priznanej zľavy. Zľava sa nevzťahuje a nemá žiaden vplyv na cenu za ostatné služby ako dopravné, balné a pod.

5. Ostatné dojednania

Zľavu nie je možné prevádzať na ďalšie osoby. Vo výnimočných prípadoch možno dosiahnuté benefity previesť na iné konto rovnakého člena zaslaním požiadavky na e-mail info@elnino.sk. Ide najmä o prípad zmeny e-mailu. Nie je ale možné zlučovať benefity z viacerých účtov do jedného.

Príslušnú zľavovú skupinu môže prevádzkovateľ odobrať pri technickej poruche, či pri inom neoprávnenom konaní člena.

Členovia sú povinní chrániť svoje údaje, ktorými pristupujú do administrácie Programu a v prípade zneužitia treťou osobou sa el nino parfum s.r.o. zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody týmto konaním vzniknuté.

Spoločnosť el nino parfum, s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť, alebo upraviť pravidlá Programu. El nino parfum, s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť Program aj bez udania dôvodu. Účastníci budú o takejto zmene alebo úprave pravidiel Programu informovaní na adrese www.parfemy-elnino.sk

Spoločnosť el nino parfum, s.r.o. si vyhradzuje právo vyradiť z Programu akéhokoľvek člena, pokiaľ porušuje pravidlá vyššie popísané, alebo ak porušuje iné, napr. etické pravidlá.

Pravidlá Programu nadobúdajú účinnosť dňom 22. 2. 2019


Doprava:
Platba:
Certifikácia: