Všeobecné pravidlá súťaží Elnino.sk usporadúvaných na sociálnej sieti

Zmyslom tohto dokumentu je úprava a ustanovenie všeobecných pravidiel súťaží organizovaných www.parfemy-elnino.sk na sociálnej sieti www.facebook.com (ďalej len “súťaž”). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne ustanovuje pravidlá uverejnenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľovi na území Slovenskej republiky. Súťaž bude prebiehať na www.facebook.com.

1. Usporiadateľ a organizátor súťaže

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť el nino parfum, s.r.o. so sídlom: Pražská 1816, 509 01 Nová Paka, IČO: 25292285, DIČ: CZ25292285, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Hradci Králové (ČR) oddiel C, vložka 13548 (ďalej len „EL NINO.sk“).

2. Termín a miesto konania súťaže

Termín konania súťaže je od 1.1.2014. Súťaž bude prebiehať na sociálnej sieti https://www.facebook.com/elnino.sk (ďalej len “doba konania súťaže” a “miesto konania súťaže”).

3. Účastníci súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť len fanúšikovia stránky https://www.facebook.com/elnino.sk na sociálnej sieti Facebook, ktorí sa zapoja do súťaže podľa pokynov uvedených v jednotlivých príspevkoch. Priebeh súťaží sa môže meniť a vždy bude objasnený v sprievodnom texte príspevku. Svojou účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v tomto štatúte a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnom rozsahu bez akýchkoľvek podmienok a výhrad.

4. Princíp a podmienky súťaže

Priebeh a podmienky súťaží sa môžu meniť a vždy budú objasnené v sprievodnom texte príspevku na fan stránke na Facebooku.

5. Výhry v súťaži

Výhry v súťažiach sa môžu meniť v závislosti na aktuálnej ponuke spoločnosti el nino parfum, s.r.o. a podmienok súťaže.

6. Vyhodnotenie súťaže

Vyhodnotenie víťazov súťaží sa bude konať v sídle spoločnosti Elnino.sk na základe podmienok danej súťaže.

7. Vyhlásenie víťaza

Víťazi budú vyhlásení na základe informácií obsiahnutých v súťažnom príspevku. Po ukončení súťaže budú víťazi vyhlásení na: https://www.facebook.com/elnino.sk.

8. Odovzdanie výhier

Výhercovia budú kontaktovaní a informovaní prostredníctvom príspevku na fan stránke alebo e-mailu, prípadne telefonicky. Usporiadatelia nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier.

9. Informácie o daniach

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej výšku 360,00 EUR vrátane DPH sú od dane oslobodené.

10. Ďalšie ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž skrátiť, predĺžiť, prerušiť, zrušiť či zmeniť jej pravidlá, ale aj vyradiť súťažiaceho z dôvodu podozrenia na používanie “likebota” alebo iného spôsobu porušovania pravidiel súťaže. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude táto zmena vykonaná písomne vo forme dodatku a zverejnená na internetovej stránke: http://www.parfemy-elnino.sk. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia. Usporiadateľ si rovnako vyhradzuje právo výmeny výhier bez udania dôvodov za výhry, ktoré predstavujú vhodnú náhradu.
Vymáhanie účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Usporiadatelia si vyhradzujú právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodov. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.
Usporiadatelia týmto nepreberajú voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, ako je uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné problémy s funkčnosťou internetovej stránky, kde budú informácie o súťaži uverejnené.
Tieto pravidlá súťaže sú dostupné na http://www.selfino.sk/podmienky-sutaze/.

11.Súhlas so zverejnením osobných údajov

Účastník súťaže zapojením sa do súťaže udeľuje usporiadateľovi súťaže súhlas podľa § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, aby usporiadatelia súťaže prostredníctvom tlače, internetu alebo iného masovokomunikačného prostriedku zverejnili obrazové a zvukové záznamy, obrazové snímky a podobizne výhercu súťaže. Výherca súťaže zároveň podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľuje usporiadateľom súťaže súhlas k spracúvaniu jeho osobných údajov v súvislosti s touto súťažou v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, mesto pobytu a mobilné telefónne číslo. Vyhlasovateľ súťaže sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude spracúvať v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
V prípade odmietnutia udelenia súhlasu výhercom podľa predchádzajúceho odseku, alebo jeho podmieňovaním, stráca vyžrebovaný výherca nárok na výhru a cena zo súťaže sa stáva predmetom opätovného žrebovania.

12. Súhlas so zasielaním reklamných materiálov

Vyplnením formulára udeľujete spoločnosti el nino parfum, s.r.o. so sídlom: Pražská 1816, Nová Paka 509 01, súhlas so spracovaním poskytnutej e-mailovej adresy za účelom zaradenia do databázy pre zasielanie svojich obchodných oznámení týkajúcich sa ponuky výrobkov a služieb a ponuky svojich partnerov v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb. v platnom znení, a to na dobu 10 rokov alebo do odvolania.
Zasielanie obchodných oznámení spoločnosti el nino parfum, s.r.o. je možné kedykoľvek odhlásiť pomocou jednoduchého formulára, ktorý nájdete v každom e-maile s obchodným oznámením, príp. sa môžete odhlásiť odoslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@elnino.sk.

Doprava:
Platba:
Certifikácia:
Made with by PragueBest