Získajte kozmetickú tašku ako darček k nákupu Chloé!

Reklamačný poriadok

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho spotrebiteľa buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

To neplatí, ak kupujúci spotrebiteľ pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Rozporom s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec nemá kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov, nie je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a nezodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Záručná doba

Na všetok tovar je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

 •  tovar bol poškodený nevhodným, alebo neodborným zaobchádzaním,
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami,
 • tovar bol poškodený bežným opotrebením

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom, a táto sa prípadne ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. Ak dôjde k výmene tovaru, začína nová záruka v dĺžke 24 mesiacov.

Reklamácia a jej uplatnenie

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne kaz, má kupujúci, v závislosti od povahy tohto kazu, pri uplatnení záruky tieto práva: 

 • ak ide o kaz odstrániteľný, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie kazu, právo na výmenu kazového tovaru, ak to nie je vzhľadom k povahe kazu neúmerné, a ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 • ak ide o kaz neodstrániteľný brániaci riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 • ak ide o odstrániteľné kazy vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
 • ak ide o vady neodstrániteľné, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci a ak sa nepožaduje výmena veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Alergickú reakciu či iné zdravotné ťažkosti nemožno považovať za chybu výrobku, ale jedná sa o individuálnu reakciu na určitú zložku v danom produkte.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch. Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z nasledujúcich možností:

 • jednoduchým formulárom na webe prevádzkovateľa
 • na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@elnino.sk
 • poštou (bez dobierky) na adresu prevádzkovateľa
 • telefonicky na tel. č.: + 421 220 570 779
 • osobným doručením na adresu prevádzkovateľa

a následne reklamovaný tovar doručiť predajcovi. Urobiť tak môže nasledujúcimi spôsobmi:

A) doručiť do našej predajne

B) zaslať cez Zásielkovňu
- Tovar dobre zabaľte, na škatuľu napíšte „REKLAMÁCIA“ a prineste ju na pobočku Zásielkovne, ktorá umožňuje zaslanie tovaru späť.
- Obsluhe len povedzte PIN 96206189 a odovzdajte balíček. Obsluha vám vydá potvrdenie o prevzatí.
- Vrátenie tovaru cez službu Zásielkovňa je v prípade reklamácie ZADARMO.

C) zaslať bez dobierky na adresu 
Elnino.sk (sídlo Expandeco)
Fraňa Kráľa 839/16
966 81 Žarnovica

V prípade vyplnenia formulára na webe už netreba nič tlačiť a prikladať k reklamovanému tovaru. Ak nevyužijete možnosť oznámenia reklamácie cez formulár na webe,  priložte prosím k reklamovanému tovaru kópiu predajného dokladu a vytlačený reklamačný formulár, ktorý si môžete stiahnuť TU.
Výnimočne sa môže stať, že predpokladaná hodnota reklamovaného tovaru je nižšia ako prepravné náklady na jeho zaslanie späť k nám. V takomto prípade prosím najprv kontaktujte naše zákaznícke oddelenie na čísle + 421 220 570 779, alebo e-mailom na info@elnino.sk. Posúdime váš prípad individuálne a nájdeme spoločne najlepšie riešenie.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu kazu. Reklamácia spolu s  odstránením kazu bude vyriešená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o kaz neodstrániteľný.

O vybavení reklamácie bude predávajúci kupujúceho informovať prostredníctvom e-mailového vyrozumenia - do tej doby sa má za to, že reklamácia vybavená nebola. O priebehu reklamácie sa môže zákazník informovať na telefóne uvedenom v kontaktoch.

V prípade oprávnenej reklamácie hradí predajca minimálne náklady spojené so zaslaním tovaru späť. Ak si kupujúci zvolí napr. drahšiu kuriérsku službu oproti bežnej pošte alebo inému najlacnejšiemu variantu, vracia predajca len sumu zodpovedajúcu cene najlacnejšej dopravy, ktorú mal v čase odosielania kupujúci na výber spomedzi všetkých dopravných spoločností.
V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň spotrebiteľ nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

Doprava:
Platba:
Certifikácia: