Podmienky súťaže

  1. Úvodné ustanovenia
  2. Základné podmienky účasti v súťaži
  3. Mechanizmus súťaže a vyhodnotenie
  4. Ceny v súťaži
  5. Osobné údaje
  6. Záverečné ustanovenia

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Obchodná spoločnosť el nino parfum, s.r.o., IČO 25292285, DIČ CZ25292285, sídlom Pražská 1816, Nová Paka, PSČ 509 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13548, (ďalej len „Elnino.sk“) organizuje v termíne od 15. 11. 2017 do 15. 12. 2017 vrátane (ďalej len "čas konania súťaže") marketingovú súťaž "Rozdávame darčeky v hodnote 10.000 €" (ďalej len "Súťaž") a týmto stanovuje pravidlá a podmienky Súťaže, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke http://www.parfemy-elnino.sk/podmienky-sutaze.

 

2. Základné podmienky účasti v Súťaži

2.1. Účastníkom súťaže sú zákazníci internetového obchodu Elnino.sk, ktorí v čase konania súťaže zakúpia v tomto internetovom obchode tovar a to jednorázovo, alebo opakovane.

2.2. Súťaže na Elnino.sk sa môžu zúčastniť len fyzické osoby (ďalej len "Účastník"), ktoré splnia podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách a realizujú svoje objednávky cez objednávkový formulár e-shopu Elnino.sk. Rozhodujúca pre identifikáciu zákazníka a jeho objednávok je e-mailová adresa, pod ktorou svoju objednávku (jednu alebo viac) realizoval. V prípade, keď zákazník uskutoční viac objednávok pod rôznymi e-mailovými adresami, nebudú sa hodnoty týchto objednávok sčítať, rovnako tak nie je možné objednávky sčítať dohromady s inými zákazníckymi účtami.

2.3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť, prípadne im nebudú poskytnuté výhry, tí, ktorí:

a. Nesplnia podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách.

b. Sú v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu k Elnino.sk, ako aj k osobám s Elnino.sk personálne a majetkovo spätými.

c. Podnikajúce právnické a fyzické osoby.

d. Budú konať v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi a/alebo sa dopustia podvodu v súvislosti so Súťažou.

e. Uvedú v Súťaži nepravdivé alebo neúplné informácie.

 

3. Mechanizmus súťaže a vyhodnotenie

3.1. Výhercami Súťaže sa stávajú Účastníci Súťaže, ktorí splnili podmienky v týchto pravidlách. Výhru v súťaži získajú účastníci, ktorí v čase konania súťaže dosiahnu najvyššie celkové hodnoty objednávok. Jedná sa o celkovú hodnotu objednaného tovaru vrátane DPH, tj. riadne uhradené objednávky, odpočítané o objednávky vrátené v zákonnej 14 dňovej lehote a ktoré neprechádzajú reklamačným konaním.

3.2. Elnino.sk vyhodnotí dňa 5. januára 2018 vo svojom obchodnom systéme realizované objednávky s najvyššími kumulovanými obratmi a preverí, že príslušný Účastník Súťaže splnil podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výsledky Súťaže budú uverejnené dňa 6. januára 2018 na tejto stránke po dobu (30) dní. Výhercovia súťaže budú zoradení podľa abecedného zoznamu, u každého Účastníka bude uvedená výhra.

3.3. Elnino.sk bude výhercov kontaktovať elektronicky na e-mail, pod ktorým výherca realizoval svoje objednávky, a to najneskôr v lehote troch (3) pracovných dní po vyhodnotení Súťaže z dôvodu overenia kontaktných údajov.

3.4. Neprevzaté výhry či výhry Účastníkov, ktorí nereagujú na opakované správy Elnino.sk o výhre, prepadajú po uplynutí lehoty tridsiatich (30) dní od vyhlásenia výsledkov Súťaže v prospech Elnino.sk.

3.5. Ceny budú výhercom zaslané (na základe reakcií - pozri body 3.3.) na dohodnutú dodaciu adresu výhercu.

 

4. Ceny v súťaži

Účastníci Súťaže môžu pri splnení podmienok v týchto pravidlách vyhrať jednu z nasledujúcich výhier:

  • 10 x darčekový balíček vôní a kozmetiky v hodnote 400 € pre 1. - 10. miesto
  • 20 x darčekový balíček vôní a kozmetiky v hodnote 200 € pre 11. - 30. miesto
  • 20 x darčekový balíček vôní a kozmetiky v hodnote 100 € pre 31. - 50. miesto

 

5. Osobné údaje

5.1. Účasťou v súťaži dáva Účastník obchodu Elnino.sk v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení (ďalej len "Zákon"), súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu najmä priezvisko, meno adresa, telefón, e-mail za účelom preverenia jeho účasti v Súťaži a odovzdania ceny. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia Elnino.sk a má za následok vylúčenie Účastníka z ďalšej účasti v Súťaži vrátane straty nároku na odovzdanie výhry, ak sa tak stane pred jej prevzatím. Účastník má zároveň podľa ust. § 12 Zákona právo prístupu k týmto svojim osobným údajom a podľa ust. 21 taktiež právo na vysvetlenie, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich doplnenie či likvidáciu.

5.2. Účasťou v Súťaži dáva Účastník súhlas tým, že jeho osobné údaje môžu byť využité pre ďalšie marketingové účely Elnino.sk. Elnino.sk ale nebude v žiadnom prípade tieto údaje postupovať tretím stranám.

5.3. Účasťou v Súťaži dáva Účastník súhlas tým, že jeho priezvisko, meno, kontaktná mesto, slovné prejavy môžu byť použité pre účely propagácie Elnino.sk a Elnino.sk môže zdarma použiť všetky slovné prejavy a to na obdobie piatich (5) rokov od začiatku Súťaže.

 

6. Záverečné ustanovenia

6.1. V zmysle ust. § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nemožno výhru zo Súťaže vymáhať.

6.2. Elnino.sk prehlasuje, že nie je zodpovedné za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.

6.3. Elnino.sk si vyhradzuje právo zmeniť podmienky Súťaže a nahradiť ceny v Súťaži za ceny podobného typu alebo v zodpovedajúcej rovnakej hodnote.

6.4. Tieto pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Účastník vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami.

6.5. Všetky prípadné spory, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, rieši výhradne Elnino.sk podľa svojho uváženia.

V Novej Pake dňa 15. 11. 2017

Doprava:
Platba:
Certifikácia: